Râgıb El-isfahanî - Timaş Yayınları

Râgıb El-isfahanî

Künyesi Ebu’l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. El-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahanî olmakla birlikte müfessir, Arap dili âlimi, ahlak felsefecisi ve mutasavvıftır. Doğum tarihi ve hayatı hakkında kesin bilgi bulunmayan Râgıb el-İsfahânî’nin, el-Müfredât adlı eserinin bir yazma nüshasındaki bilgiye göre 954 yılında İsfahan’da doğduğu düşünülmektedir. Vefat tarihi hakkında ise daha çok ihtilaf bulunmakla birlikte bu tarihten, klasik kaynakların hiçbirinde net olarak bahsedilmez. Hakkında bilgi edinilebilen kaynaklarda mütevâzı, çok yönlü ve zeki bir İslam âlimi olduğuna dair bilgiler mevcuttur. Doğru bildiklerini söylemekten çekinmeyen Râgıb el-İsfahanî, resmî görevlerden uzak durmuş ve kendini telife adamıştır. Daha çok tefsir ilmindeki vukufiyetiyle bilinir. Tafsîlü’n-neş’eteyn ve tahsîlü’s-sa’âdeteyn, el-Müfredât fî garîbi’l-Kur’ân, Mecma’u’l-Belâga, ez-Zerî’a ilâ mekârimi’ş-şerîa; tefsir, dil bilimi ve tasavvuf merkezli eserleri arasındadır.

Eserler yükleniyor...