Heterodoks Dervişler Ve Aleviler - Timaş Yayınları

heterodoks-dervisler-ve-aleviler-9786050847666.jpg

Heterodoks Dervişler Ve Aleviler

Türkiye Alevilik Araştırmalarında Yepyeni Bir Soluk
Marka: Timaş Tarih
Kitaplık: Tarih Kitaplığı
Diziler: Türk Tasavvuf Tarihi
Sayfa / Ebat: 352s. / 13,5x21
İlk ve Son Baskı: Haziran’23 / Haziran’23
Baskı Sayısı: 1
ISBN: 978-605-08-4766-6
Barkod: 9786050847666
240.00 TL

KDV Dahil Fiyat

Arka kapak
“Sadullah Gülten’in çoğu Alevilik araştırmacısında bulunmayan bir farklılığı, kaynaklarını genellikle malum literatürle sınırlamayıp elde ettiği verileri geniş ölçüde arşiv belgeleriyle takviye ederek kullanmasıdır. Bu yöntem onu hem sair yazılı kaynaklarla yetinen ve çoğu defa bunlar üzerinden tutarsız genellemeler yapan, bu genellemeleri ‘mahz-ı hakikat’ imiş gibi sunan bazı iddialı profesyonel veya amatör araştırmacılardan farklı bir yere oturtur.”
Ahmet Yaşar Ocak
Osmanlı Devleti tarafından tutulan kayıtlar arasında bulunan başta tahrir, mühimme ve vakıf defterlerinin satır aralarında, Anadolu’da faaliyet gösteren abdal, ata, dede ve baba unvanını taşıyan Yesevî, Kalenderî, Haydarî, Vefaî ve Bektaşî tarikatlarına mensup derviş ve şeyhler hakkında da mühim bilgiler bulunur. Özellikle, bahsedilen belgelerin adı geçen tarikatlara mensup şeyhlerin hayat hikâyesini ve kerametlerini ihtiva eden menakıbnâmeler ile desteklenmesi hem bu kaynaklarda geçen bilgilerin test edilmesine hem de konunun genişletilmesine imkân vermektedir. Osmanlı dönemi konar-göçerleri ile Kızılbaşlar/Alevîler üzerine yaptığı çalışmalarla göz dolduran Prof. Dr. Sadullah Gülten, Heterodoks Dervişler ve Alevîler adını verdiği bu çalışmasında sözü geçen kaynaklarda Güvenç Abdal, Barak Baba, Seyyid Velâyet, Üryan Hızır, Şeyh Çoban, Baba Mansur, Abdal Ata, Dede Karkın gibi şahsiyetlerin izini sürerek onlarla ilgili yaptığı tespit ve değerlendirmelerin yanı sıra, Tahtacılar, Vefaîler, Etyemezler, Kalenderîler, Haydarîler ve Bektaşîler gibi gruplar hakkında kayda değer sonuçlara ulaşmıştır. Böylece Osmanlı arşiv belgeleri ve menakıbnâmeleri birlikte kullanarak pek çok tartışmalı konuya yeni bir bakış açısı getirmiş ve daha önce farklı akademisyenlerce ele alınan konuları genişletmiştir. Okuyucu bu kitapta Alevîliğin tarihsel altyapısını oluşturan öncü şahsiyetlere, tarikatlara ve Alevî ocaklarının oluşum sürecine dair önemli bilgiler bulacaktır.   
Editörün görüşü
Bu kitap, Anadolu Tasavvuf Tarihi'nin en önemli figürlerinden biri olan Aleviliğin tarihini ve bugüne kadar gelme tecrübesini tüm birincil ve ikincil kaynakları değerlendirerek anlatan en önemli eserlerden biridir. Yazar Prof. Dr. Sadullah Gülten bu alanda yaptığı çok önemli çalışmalarla kendini alanda ispatlayan genç yazarlardan biridir.
En önemli cümle
Yerleşim yerlerine ait isimlerin gelişi güzel verilmediği, köy isimlerinin yakından incelenmesiyle köyün kurucusu, sakinleri ve bunların temsil ettikleri geleneğin yanında Anadolu’nun iskân edilmesinde rol oynayan dervişlere dair pek çok bilgiye ulaşılabileceğini de belirtmeliyiz.
Bu kitap neden önemli
- Kitap, Anadolu Tasavvufu'nun en önemli aktörlerinden biri olan Aleviliğin tarihini tüm yönleriyle anlatan en iyi çalışmalardan biri. - Yazar Sadullah Gülten bu alanda yaptığı çalışmalarla yapacağı iyi çalışmaların sinyalini veren çok iyi bir yazar. - Kitapta yazar, konuyla alakalı birincil ve ikincil kaynakları çok güzel değerlendirip herkesin anlayabileceği bir üslupla ele almıştır. - Her fırsatta halkı kışkırtmak amacıyla kullanılan Anadolu Tasavvufu'nun Alevilik yolunu çok doğru bir yerde (objektif) durarak anlatan birçok makalenin bulunduğu emsalsiz bir çalışma.
Anahtar kelime
Anadolu Tasavvufu, Alevilik, Bektaşilik, Osmanlı Devleti, Anadolu İslamı, Yörükler, Türkmenler, Hz. Ali, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş-ı Veli

Diğer kitaplara göz atın